Pravidla soutěží na Facebooku

Soutěž

Já, jakožto fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají

(dále i jako „ Dotčená osoba “ v příslušném gramatickém tvaru)

zaškrtnutím políčka dobrovolně udeluji souhlas firmě GAFA AUTO, s.r.o., se sídlem Vavrečka 468, 02901 Vavrečka, IČO: 47700823 (dále i jako „ Provozovatel “) se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen „ Zákon o ochraně OÚ “) v rozsahu, za účelem a po dobu, jako jsou tyto uvedené níže (dále jen „ Souhlas “).

Účel poskytnutí Souhlasu

Svůj Souhlas poskytuji Provozovateli ohledně níže uvedených osobních údajů za účelem zorganizování soutěže prostřednictvím internetové stránky www.autodielygafa.sk (dále jen „ E-shop “), našeho účtu GAFA AUTO na sociální síti Facebook a našeho účtu gafa.auto na sociální síti Instagram (dále jen „ Účty na sociálních sítích “) provozovaných Provozovatelem (dále jen „ Soutěž “), zabezpečení a spravování mojí účasti v Soutěži, vyhodnocení Soutěže a odevzdání cen výhercům.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Souhlas uděluji Provozovateli v rozsahu následujících osobních údajů:

 • jméno a příjmení;
 • emailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • adresa v rozsahu ulice a orientační číslo, obec, PSČ a země;
 • IP adresa;
 • moje podobizna zachycená na fotografiích, které budou použité v rámci Soutěže.

Doba zpracování osobních údajů

Souhlas uděluji na dobu do uplynutí 3 (tří) roků ode dne skončení a vyhodnocení Soutěže nebo do odvolání Souhlasu.

Informační povinnost při zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů uvedených v Souhlasu, Vám jako Dotčené osobě poskytujeme následující informace:

 1. Provozovatelem informačního systému je naše firma GAFA AUTO, s.r.o., se sídlem Vavrečka 468, 02901 Vavrečka, IČO: 47700823. Kontaktovat nás můžete na adrese sídla nebo na emailové adrese gdpr@autodielygafa.sk
 2. Vaše osobní údaje nám poskytujete v rozsahu, na dobu a za účelem vymezenými výše v tomto Souhlasu;
 3. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tento Souhlas;
 4. Vaše osobní údaje kromě případů vysloveně uvedených v tomto dokumentu a ve všeobecně závazných právních předpisech nebudou poskytnuty příjemcům. Osobní údaje mohou být zpřístupněné auditorům, daňovým, právním nebo jiným poradcům a subjektům, kterým ze zákona vzniká právo na zpřístupnění těchto údajů. V nevyhnutelně potřebném rozsahu mohou být Vaše osobní údaje v zájmu naplnění účelu zpracování osobních údajů zpřístupněné i jiným osobám jako např. naším partnerům, osobám, které pro nás zajišťují technický provoz Webové stránky a našich služeb, osobám, které pro nás zajišťují zabezpečení a ochranu Webové stránky a našich služeb, osobám, které nám poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace Webové stránky a našich služeb a jiným osobám podílejícím se na vývoji, provozování a vylepšovaní Webové stránky a našich služeb. Osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země (stát, který není členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru) nebo mezinárodní organizace;
 5. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu udělení Souhlasu;
 6. Poskytnutí Vašich osobních údajů uvedených v Souhlase je nevyhnutelným požadavkem účasti v Soutěži.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

V souvislosti s výše uvedenými osobními údaji, které o Vás zpracováváme, Vám vyplývají následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a na jejich kopii. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu jsme Vaše osobní údaje poskytli, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat. Pokud požádáte o kopii elektronickými prostředky, informace Vám poskytneme v běžně používané elektronické podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob.

b) Právo na opravu osobních údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné, máte právo na jejich opravu. Pokud jsou neúplné, máte právo je doplnit.

c) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracovávání v případech určených Zákonem o ochraně OÚ, například do jejich opravy (resp. do ověření jejich správnosti), nebo pokud je zpracování osobních údajů nezákonné a žádáte namísto vymazání osobních údajů omezení jejich použití, případně pokud už nepotřebujeme osobní údaje pro účel jejich zpracování, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku.

d) Právo na vymazání osobních údajů (na zapomenutí)

Máte právo na vymazání údajů v případech, které určuje Zákon o ochraně OÚ, pokud toto právo není omezené právními předpisy. Právo na vymazání se uplatní např. pokud Vaše osobní údaje už nejsou potřeba pro účely, na které byly získané, nebo pokud odvoláte souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ.

e) Právo na přenosnost osobních údajů

Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy a zpracování osobních údajů se vykonává automatizovanými prostředky, máte právo na přenosnost údajů (právo získat údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a právo přenést je k jinému provozovateli).

f) Právo odvolat svůj souhlas

Pokud zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů a to buď (i) písemným oznámením doručeným na adresu našeho sídla nebo (ii) zasláním emailu na výše uvedenou emailovou adresu.

g) Právo podat návrh na jednání o ochraně osobních údajů

Pokud se cítíte dotčeni na svých právech, můžete podat na Úřad pro ochranu osobních údajů SR návrh na jednání o ochraně osobních údajů podle § 100 a násl. Zákona o ochraně OÚ.

h) Právo namítat zpracování osobních údajů

Ve smyslu § 27 ods. 3 Zákona o ochraně OÚ, Vás výslovně upozorňujeme na právo namítat zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, (i) z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace vykonávané podle § 13 ods. 1 písm. e) (zpracování osobních údajů je nevyhnutelné pro splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při vykonávání veřejné moci svěřené provozovateli), nebo písm. f) (zpracování osobních údajů je nevyhnutelné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany) Zákona o ochraně OÚ včetně profilování založeného na těchto ustanoveních a (ii) pro účel přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.

Prohlášení Dotknuté osoby/Zákonného zástupce Dotknuté osoby

Prohlašuji, že jsem si podmínky Souhlasu přečetl a porozuměl jsem jejich obsahu.

Taktéž prohlašuji, že Souhlas Provozovateli uděluji v souladu s mojí určitou, vážnou a vědomou vůlí, dobrovolně a bez nátlaku.

Zároveň potvrzuji, že mi Provozovatel řádně poskytl informace podle § 19 Zákona o ochraně OÚ a poučení o právech podle § 21-28 Zákona o ochraně OÚ.

Sleva až 5%
pro registrované zákazníky
Doprava zdarma
při nákupu nad
Dárek k objednávce
při nákupu nad
Rychlé doručení
Pokud je zboží skladem
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014